Тогтоол

Нэр Огноо Хавсралт
1 Дугаар 39 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай 2022-06-29 Татах
2 Дугаар 40 Дүүргийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай 2022-06-29 Татах
3 Дугаар 41 Дүүргийн 2022 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2022-06-29 Татах
4 Дугаар 42 Амжиргааг дэмжих зөвлөл байгуулах тухай 2022-06-29 Татах
5 Дугаар 43 Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын төв ОНӨААТҮГ-г өөрчлөн байгуулж, дүрэм батлах тухай тухай 2022-06-29 Татах
6 Дугаар 44 Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 2022-06-29 Татах
7 Дугаар 45 Баянзүрх эко тохижилт, үйлчилгээ ОНӨААТҮГ-г өөрчлөн байгуулж, дүрэм батлах тухай 2022-06-29 Татах
8 Дугаар 46 Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 2022-06-29 Татах
9 Дугаар 47 Дүүргийн хөгжлийн төв ОНӨААТҮГ-г өөрчлөн байгуулж, дүрэм батлах тухай 2022-06-29 Татах
10 Дугаар 48 Баянзүрх дүүргийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2022-06-29 Татах
11 Дугаар 49 Үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай 2022-06-29 Татах
12 Дугаар 51 Нутгийн удирдлагын төлөөллийн байгууллагын төлөөлөл сонгох тухай 2022-06-29 Татах
13 Дугаар 35 Хороодын хэсгийн хуваарь батлах тухай 2022-04-15 Татах
14 Дугаар 36 Журам батлах тухай 2022-04-15 Татах
15 Дугаар 37 Эхийн алдар нэг, хоёрдугаар зэргийн одонд уламжлах тухай 2022-04-15 Татах
16 Дугаар 22 Хурлын зөвлөл байгуулах тухай 2022-03-28 Татах
17 Дугаар 23 Дүүргийн Засаг даргын тайлан хэлэлцсэн тухай 2022-03-28 Татах
18 Дугаар 26 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай 2022-03-28 Татах
19 Дугаар 27 Тогтоолын зарим хэсгийг хүчингүй болгох тухай 2022-03-28 Татах
20 Дугаар 30 Хамтарсан баг байгуулах тухай 2022-03-28 Татах
21 Дугаар 31 Бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай 2022-03-28 Татах
22 Дугаар 32 Тогтоол хүчингүй болгох тухай 2022-03-28 Татах
23 Дугаар 33 Хаягийн зураг баталгаажуулах тухай 2022-03-28 Татах