Хурлын тогтоолууд
Дугаар 39 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
2022-06-29
Дугаар 40 Дүүргийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай
2022-06-29
Дугаар 41 Дүүргийн 2022 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
2022-06-29
Дугаар 42 Амжиргааг дэмжих зөвлөл байгуулах тухай
2022-06-29
Дугаар 43 Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын төв ОНӨААТҮГ-г өөрчлөн байгуулж, дүрэм батлах тухай тухай
2022-06-29
Дугаар 44 Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай
2022-06-29
→ Бусад
Захирамж

Цахим холбоос