Тогтоол

l:3
Нэр Огноо Хавсралт
1 Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албаны дотоод журмыг шинэчлэн батлах тухай 2016-01-12 Татах
2 Орчны бүсийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн тогтоох тухай 2016-01-12 Татах
3 Дүүргийн Эдийн засаг нийгмийн 2015 оны зорилтын биелэлт, 2016 оны зорилтыг батлах тухай 2015-12-17 Татах
4 2015 оны төсвийн тодотгол батлах тухай 2015-12-17 Татах
5 2016 оны төсөв батлах тухай 2015-12-17 Татах
6 Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар байгуулах тухай 2015-10-21 Татах
7 Ойн медаль бий болгох тухай 2015-09-08 Татах
8 Газрын төлбөрийн итгэлцүүрийг хэрэглэх газрын зааг, хязгаар, итгэлцүүрийн тоон утгыг тогтоох тухай 2015-07-09 Татах
9 Дүүргийн 2015 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2015-07-09 Татах
10 Архидан согтуурахтай тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2015-06-21 Татах
11 Дүүргийн 2015 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2015-05-12 Татах
12 'Усан спорт сургалтын төв' орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрыг өөрчлөн байгуулах тухай 2015-05-01 Татах
13 Хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын төв орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар байгуулах тухай 2015-05-01 Татах
14 Баянзүрх-Шижир орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрыг өөрчлөн байгуулах тухай 2015-05-01 Татах
15 Дүүргийн 50 жилийн ойн баярыг угтах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2015-03-18 Татах
16 Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай 2014-11-19 Татах
17 Дүүргийн зохицуулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 2014-10-14 Татах
18 Төсөл сонгон шалгаруулах журам батлах тухай 2014-08-29 Татах
19 Дүүргийн салбар комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2014-08-20 Татах
20 Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд ажиллах хороодын бүтцийг батлах тухай 2014-07-10 Татах
21 Дэд хөтөлбөрүүд, зөвлөлийн дүрэм, бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 2014-06-18 Татах
22 Орчны бүсийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн тогтоох тухай 2014-06-17 Татах
23 Хог тээвэрлэлтийн зайг дундажлан тооцох тухай 2014-05-21 Татах
24 Гэрээ байгуулах тухай 2014-03-12 Татах
25 Бодлогын зөвлөл байгуулах тухай 2014-02-06 Татах
26 Дүүргийн 2014 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2013-12-17 Татах
27 Дүүргийн "Хүүхдийн хууль зүйн хороо" байгуулж дүрмийг батлах тухай 2013-12-06 Татах
28 Дүүргийн "Хүүхдийн хууль зүйн хороо" байгуулж дүрмийг батлах тухай 2013-12-06 Татах
29 Дүүргийн "Хүүхдийн төлөө орон нутгийн зөвлөл"-ийг байгуулж, зөвлөлийн даргыг батлах тухай 2013-12-05 Татах
30 Хорооны цогцолбор байрыг ашиглах тухай 2013-11-18 Татах