ГХУСАЗСЗ

ГХУСАЗСЗ-ийн чиг үүрэг:
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт гэмт хэргийн гаралтыг багасгах, урьдчилан сэргийлэх ажлыг иргэдийн оролцоо, төрийн байгууллагын хамтын ажиллагаанд тулгуурлан зохион байгуулах.

   
БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ
САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН